InstallerGroup

Whistleblowerordning

Vi har oprettet en whistleblowerordning, som du kan læse mere om på denne side. Vi opfordrer dig til at læse dette, før du anmelder din mistanke eller bekymring via ordningen.


Hvem kan bruge whistleblowerordningen?

Det er kun InstallatørGruppens medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og andre, der er tilknyttet InstallatørGruppen, som kan foretage en indberetning til whistleblowerordningen (“whistleblowere”).


Hvad kan du indberette?

Du kan bruge vores whistleblowerordning, hvis du har viden eller rimelig mistanke om alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold samt overtrædelser af EU-retten som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten. Det kan f.eks. være følgende:

  • Strafbare forhold, f.eks. bedrageri, underslæb, misbrug af aktiver, forfalskning af dokumenter, regnskabsmanipulation, bestikkelse, korruption, hvidvask og terrorfinansiering
  • Brud på konkurrence- og udbudsregler
  • Fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, herunder alvorlige eller gentagne brud på arbejdssikkerheden
  • Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet
  • Overtrædelse af tavshedspligt
  • Overtrædelser af beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger
  • Alvorlige overtrædelser af interne retningslinjer og regler i InstallatørGruppen (f.eks. de individuelle selskabers personalehåndbøger og retningslinjer)
  • Diskrimination, grov mobning, grov chikane, fysisk vold, trusler og seksuelle krænkelser

Ovenstående er alene eksempler. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din indberetning falder inden for whistleblowerordningen, opfordrer vi dig til at bruge vores whistleblowerordning. Indberetningen vil herefter blive vurderet, og du vil modtage en tilbagemelding på, om din indberetning er omfattet af whistleblowerordningens anvendelsesområde.


Forhold som samarbejdsvanskeligheder, utilfredshed med lønforhold, mindre overtrædelser af interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, brug af kontorartikler m.v. skal ikke indberettes gennem whistleblowerordningen, men skal indberettes gennem vores normale ledelsesstruktur dvs. til nærmeste leder.


Brug ikke whistleblowerordningen til at rapportere begivenheder, der udgør en umiddelbar trussel mod liv eller ejendom. Hvis du har brug for nødhjælp, bedes du kontakte de offentlige nødtjenester.

Vi opfordrer dig til at benytte vores whistleblowerordning, hvis du har en bekymring eller mistanke om alvorlige forhold. Du kan dog også vælge at indberette din mistanke eller bekymring til de eksterne whistleblowerordninger, som er oprettet af myndighederne.

 

PwC

Din indberetning går direkte til en ekstern tredjepart (PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ”PwC”). PwC er et uafhængigt revisions-, skatte- og rådgivningshus, som på vegne af InstallatørGruppen modtager indberetninger for at sikre en uafhængig kanal for dig, der indberetter. Efterfølgende sendes din indberetning videre til behandling hos InstallatørGruppen.


PwC foretager en indledende vurdering af, om indberetningen er omfattet af whistleblowerordningen og tager en dialog med whistlebloweren, såfremt der er behov for uddybende information, eller hvis indberetningen giver anledning til opfølgende spørgsmål.


PwC vil herefter foretage en habilitetsvurdering, som skal afdække, hvem der kan håndtere indberetningen i InstallatørGruppen, så indberetningen kan behandles af en upartisk og kompetent person i InstallatørGruppen og dermed ikke videresendes til en person, som indberetningen vedrører direkte eller indirekte, eller hvor der kan være risiko for interessekonflikt.


ESG Officer i InstallatørGruppen

ESG Officer i InstallatørGruppen er ansvarlig for whistleblowerordningen i hele InstallatørGruppen. ESG officeren er en særlig kompetent og uafhængig person, som har ansvaret for at sikre en omhyggelig opfølgning på indberetninger, ligesom ESG officeren har ansvaret for at vurdere, hvilke tiltag der er behov for at iværksætte på baggrund af din indberetning.

Du kan læse mere om vores whistleblowerordning i vores whistleblowerpolitik


Du kan se mere om rolle- og ansvarsfordelingen i dette procesoverblik


Fortrolighed, objektivitet og anonymitet

Alle, der modtager og følger op på indberetninger, er underlagt en særlig tavshedspligt. Undersøgelse af indberetninger udføres under behørig iagttagelse af uafhængighed, fortrolighed, databeskyttelse og sikkerhed.


InstallatørGruppen og PwC behandler alle oplysninger om whistleblowerens og berørte personers identitet strengt fortroligt i videst muligt omfang. Whistleblowere har ret til at være anonyme.


Beskyttelse af whistleblowere

InstallatørGruppen tillader ingen form for repressalier eller chikane mod whistleblowere.


En whistleblower, som i god tro indberetter en rimelig mistanke eller bekymring via whistleblowerordningen, vil ikke blive mødt med repressalier eller blive udsat for negative konsekvenser, herunder konsekvenser af ansættelsesretlig karakter, selvom indberetningen senere måtte vise sig at være ubegrundet.


Foretag din indberetning her

Du kan foretage indberetning ved at klikke her:

https://whistleblowersoftware.com/secure/installatoergruppen


Du kan også anvende vores QR-kode til at foretage indberetningen via din telefon eller tablet.